.ירלולסב םינכדעתמ ןומרחב םילולסמהו גלשה בצמו םיגלשה תיזחת

snow:דוקה םע וא גלש :דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
.ירלולסל רשי םימי השימחל ןומרחב םיגלש תיזחת תידיימ ולבקתו

hermon וא "ןומרח" דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
.ןומרחב םילולסמה בצמ תאו םילבכרב גלשה הבוג תא תידיימ ולבקתו

ומשרתו snow on 1 :דוקה םע sms תעדוה וחלש
ונלש תכרעמה .םקרשי לש גלשה תוערתה תורשל
השימחב יתועמשמ גלש ההזמ איהשכ םוי ידמ עירתת
.םיבורקה םימי