הילטיא רייטססב יקס תגיגח
ריבס ימע ד"וע :תאמלש םירואיתהמ ןטק קלח קר םה הלא "המישנ ירצוע םיפונ" "ןבלב ןדע ןג" ,"תקתרמ יקס תגיגח"
.רייטססב יקסה רתאב םישלוג
.28/1/01 םויב רייטססב יקסה רתאל תרפאו לטיבא ייתונבו הבהז יתשא ,יתחפשמ םע דחיב יתעגה
תוכומנ 'פמטבו Deep snow גוסמ יקס ילולסמ הברהב כ"דב ןייפואמ ראוני שדוח ךלהמב יקס
.םיגלש תופוסו
.תולעמ 0 ביבס הענש 'פמטב ,תוחורו םיננע אלל טעמכ ,שמש לש םימי העבש יתיווח ,הברה יתעתפהל
,הילטיאב םיטימולודה תמגודכ םירחא םירתאמ לדבהב יכ ,ריבסה רתאב ישארה יקסה ךירדמ
.יטנלטאה סונייקואהמ עיגמה םח ריווא ביתנ תוכזב חונ ריווא-גזמ ללכ ךרדב ררוש ,רייטססב
.ונירוטמ מ"ק 80 - כ תקחורמה יקס תרייע איה רייטסס
.לודג וניא םילבכרל הרייעה ינבמ ןיב קחרמהו םיה ינפ לעמ 'מ 2,000 - כ לש הבוגב היוצמ הרייעה
"בלחה ליבש" הנוכמה רוזאב םקלח ,מ"ק 400 - כ לש ךרואב םינווגמו םיבר םנה יקסה ילולסמ
.(Milky way)

.םיקורי 21 - ו םילוחכ 25,םימודא 50,םירוחש םילולסמ 22 רתאב
.יקסה תנוע תיברמ ךשמב םיבוט השילג יאנתב השילג םירשפאמה גלש יחתות 900 - כ רתאב
.תמדקתמו תינוניב המרב םישלוגל ילאידיא רתאב םילולסמה ןווגמ
תופילא תויורחת וכרעי וב רתאכ ותריחבב יזכרמ לוקיש הוויה ,רתאב תונורתיה לכ ןיבש בולישה
.2002 תנשב םלועה
:םירוזא המכב םיאצמנ רייטסס רוזאב השילגה ילולסמ
,Claviere הרייעה תוביבסו Sansicario רוזא .Sauze d'oul רוזא ,רייטסס הרייעה ביבס
.Montgenevre יקסה רתאל הברקב תפרצ הילטיא לובגב תנכושה
.המישנ ירצועו םינווגמ השילגה ילולסמ ידיצב םיפונה
.רוחש עבצב םה םיצעה ,םילולסמ ידיצל םיכומנ תומוקמב ,רייטססל ךומסה רוזאב
.'מ 2,823 הבוגל אשנתמה ,Motta םשב עודיה רה איה ,רייטסס רוזאב ההובגה הגספה
.םיהדמ ימרונפ ףונ ףקשנ רהה תגספמ
ימואלניב ילולסמ אוהש םודא לולסמב ןכמ רחאלו ,רוחש לולסמב הליחתמ Motta תגספמ השילגה
םינוש םיקלחב תונוש השילג תוקינכט בוליש תרשפאמ הז לולסמב השילגה .דרומב השילג תויורחתל
.הז לולסמב השילג לע םוחב ץילממ ינא .לולסמה לש
.יעבט רוזא לש וביל בלב השילג לש השוחת הנקמ ,רייבלקו וירקיס-ןאס תורייעה רוזאב השילג
םה םיצעה םש רייטסס הרייעה תוביבסמ לדבהב ,קורי עבצב ךובס רעיב ןייפואמ ,רוזאה תיברמ
.םלועב םינוש םירוזא םיריכזמה םירתא רפסמ וב שיו הנוש הז רוזאב ףונה.רוחש עבצב
.ודרולוקב רעי יפונ םיריכזמה רעי יצעב הסוכמ תחא העבג לשמל ךכ
.וניניבש עבטהו ףונה יבבוחל המיאתמו הנהמ ,הלילק איה הז רוזאב השילגה

    

תופיצרב דחא םוי ןב השילג לולסמל הצלמה
רייטססל רוזחל שי ונממ ,רטפוקילה תחנמל עיגהל שי ומויסבש םלש םויל הנה הז לולסמל הצלמה
.רטפוקילה תסיטב
הלודנוגה תא תחקל שי םשמ .Borgata התגרוב םשב העודיה הנחת ןוויכל רייטסס הרייעהמ השילג
רב-יטב היילעו וירקיס-ןאס ןוויכל ןורדמב השילג ,ןכמ רחאל .הנורחאה הנחתל דע ,(רתאב הדיחיה)
.וירקיס-ןאס רוזאל עיגהל ןתינ הנממ הגספל ליבומה ךורא לולסמב
,טולישה יפל יללכ ןוויכ תחקלו הגספל רוזחל ,רוזאב םילולסמ 2-3 תחקל ץלמומ וירקיס-ןאס רוזאב
.Clavier הרייעל רתוי קיודמ ןפואבו תפרצל
.תוגספב תודעסמה תחאב הקספה תושעל ץלמומ ,13:00 העשה תוביבסב ,הזה בלשב
.יקסה אוה רקיעה ךא ,תפרצב וא הירטסואב ומכ ןווגמו רישע וניא הילטיאב םילולסמב תודעסמה עציה
.רייבלק תברקב יקסה לולסמב שולגל ץלמומ ,םירהצה תקספה רחאל
הסיטב רוזחל ידכ ,רב-יט תועצמאב רטפוקילהה תחנמל עיגהל שי ,16:00-16:30 העשה תוביבסב
.רייטסס הרייעל תוקד 4 תב
.האיציה ינפל רקובה תועשב וא ינפל ,הרזחב הסיטל הנמזה עצבל דואמ בושח
.ח"ש 120 - כ םהש ,תוטריל 60,000 לש ריחמב ןולמ לכב עצבל ןתינ תונמזה
.תקתרמ איה ,רוזאב םיבחרמהו תוגספה לעמ הסיטה תיווח
עסמב ליחתהלו רייבלק הרייעה רוזאב םתוהש רצקל םילוכי ,הסיטה תיווח לע רתוול םינינועמה
.םילבכרה תריגס ינפל רייטססל עיגהל קיפסהל ידכ 14:00 העש תוביבסב הרזח
השילגה יאנת הנשהו ,התביבסו רייטססב תקתרמ השילג תיווח היופצ יקסה יבבוחל ,םוכיסל
.הרייעה ינקז לש םנורכיז יפל ,רתויב םיבוטהמ םה הז רוזאב הילטיאב
.הירטסואו תפרצב תועודי יקס תורייעמ קתרמו ינוגסס תוחפ אוה ,רייטססב יקס הרפאה
באלקב חראתהל םיננוכתמה הלאל וא ,וטנ יקס תשילגב םיניינועמה םכמ הלאל ,תאז םע דחי
.הנהמ השפוח היופצ יאדווב ,רייטסס הרייעב דמ-באלק וא רוטלו

רתאה תופמל