תמא ןמז ינותנ
040323ךיראת
7העש
0.2עצוממ םילג הבוג
0.3ילמיסקמ םילג הבוג
6.5םילגה תוירוזחמ
7חורה תוריהמ
20חורה ןוויכ
17.5םיה תרוטרפמט
1018ירמורב ץחל
0.3תירטמורב המגמ


!דבלב שמתשמה תוירחאב וניה םינותנב שומישה

העפשההו ףוחהמ רטמוליק 2 קחרמל םינוכנ םינותנה
.יפיצפסה ףוחה יאוותל םאתהב תינתשמ ףוחה תברקב בצמה לע