הבוג יוזיחל תינויסנ הנכות םכל םישיגמ תורעמה שיאו םקרשי
יוזח ןותנ תוחפל סינכהל םכילע .םויה ינותנ ךמס לע רחמל םילגה
היהת קוידה תמר ךכ רחמל םינותנ רתוי וסינכתש לככ .רחמל דחא
.רתוי ההובג
רפשנ ונאו יוזיחה ססובמ םהילע םימתירוגלאה תא םינחוב ונחנא
ןתינה לככ יוזיחה תוטיש תאו םתוא
. הז ידוחי ילכב ושמתשתו תורשהמ ונהתש םיוקמ ונא