Mal Pais - Costa Rica
'ץוקר בינ :תאמ

  

השילג םוקממ חוויד םכל תתל יתטלחה הקיר הטסוק דוחייבו השילג ילויט לע םורופב םירובידה לכ רואל
.('ץוקר הקיבצ - ילש אבא םע קר התייה השילגה) וב יתשלגו םימי עובש יתחפשמ םע וב יתייהש דחא
.הזוח ןאסב ונתחנש דע תועש 24-כ וכרעש iberia תרבח םע תוסיט - 3 ב הזוח ןאסל ונעגה
.תושקה םינבאה יכרד תא רובעלו םינשלגה תא םישל ליבשב 4X4 פי'ג הזיא םיבייח הקיר הטסוקב
.יאל ונעגהש דע םישנא םגו תוינוכמ תבחוסש תרובעמ ונחקל םשמ סנרטנופל ונעסנ הזוח ןאסמ
.סיאפ למל ונעגהש דע העש-כ הכראש העיסנ ונעסנ םשמ
, יצחו רטמ - רטמ לש םילג וניארו שולגל ונכלה ילש אבאו ינא ! לויטה לש ןושארה רקובה , עיגה אוה הנהו
.ךרעב םילג 5 - 8 לש section ונספת , ונסנכנ , רוניצ תצק , הכורא הניפ
.םיחמשו םיצורמ - ןולמל ונרזח
םע זוכירה תא שי הז םוקמב santa teresa ול םיארוקש םוקמב שולגל ונכלה , םיירהצה ירחא
ויה , ונסנכנ .luz di vida םשב שדח שפונ רפכ ומיקהש הקיר הטסוקב םילארשי הברה יכה
, ףרוטמ והשמ היה הז רוציקבו ןמז הברה יתיאר אלש drop םע , םיקזח, םיינבצע , רטמ 3 לש םילג
.םש יל ויהש םיבוטה םימיה דחאל אמגוד התייה וז

:סוטל םיאתמה ןמזה לע
םע הבוטרה הנועה יהוז רבוטקוא - לירפא םישדוחה ןיב אוה הקיר הטסוקל סוטל בוט יכה ןמזה
.יפיספה דצב םילג

:לגה לע
קזח דואמ םש לגה , םינוויכה ינשל רבשנ אוה , (ףוח תריבש) beach break תריבשב רבשנ לגה
.ןמז הברה םימל תחתמ םיהובג םילגב ךתוא ריאשהל לוכיו
.מ''ס 50 - 150 כ לש הבוגב ילמרונ םויב לגה
.מ''ס 150 - 400 כ לש הבוגב הובג םויב לגה
.םיעלס ילב החוטש םיה ךותב המדאה
בוט רתוי הברה רבשנ לגהו לפש שי רקובב , יטירק שממ אוה םש תואגהו לפשה לש ןיינעה
.תואג שיש , םיירהצה ירחא רשאמ

:הזה רושיקה לע ץחל השילג לש תופסונ תונומתל
www.costarica-beachrentals.com/SURF/surf.htm

:םימה ךותבו םימל ץוחמ - םישנאה לע
, ךלש לג ךל שי םא ךתוא םיכתוח אלש םידמחנ , םיימוקמ אל ללכ ךרדב םישנאה - םימה ךותב
.הלחא :רציקבו םישלוג הברה ןיא
:אמגוד םכל ןתא ינא , םייתורבח דואמ םגו םידמחנ דואמ םישנא - םימל ץוחמ
ונל הארה םג אוה .(בשחמ םש ול היה) םילגה לש חוויד ןמזה לכ ונל ןתנ ונלש ןולמב דחא דבוע
הפמה לע ונל הארהו םהב שולגל יאדכש תומוקמ

.תמסרופמה הירמ איה רתויב תילאמשהו ...תוימוקמ

    


:ברעב לכואהו םייוליבה תומוקמ לע
.היירציפב םירהצ לכ טעמכ ונלכא ונחנא .םיימוקמה םיטלוש ןבורבש תודעסמ הברה שי סיאפ למב
.לכוא הלחא לבא , (המודכו םיגד) ימי יד ןבומכ לכואה , תודעסמ שי , םוקמב םיבאפ טעמכ ןיא
רקובב 7ב םק התא , רקובב םג ךכו , הטימה לע לופיל ךל אבש ךכ לכ ףייע רבכ התא ברעב - 9 ב
.שולגל תמו םייח אלמ

תחא התייה איהו MARY'S הארקנש היירציפ םש התייה
.םועטל וצפקת םיעסונ םתא םא , רוזאב תומסרופמה תוירציפה


:עבטה לע
, ןולמהמ וליפא , םיקורי תורעי לש םיהדמ ףונ האור התא , םילגב , הלעמל םש בשוי התאשכ
.םיהדמ - םישנאה תא , םיה תא הכירבהמ האור התא
.המודכו םיפוק , םיברקע , םינטרס :בורה םה םש תויחה
וליפא בל םישל ילב התאו שיבכה לע םהל םיכלהתמ םינטרס , םש שיבכב עסונ התאשכ , הלילב
, דיב יתוא ץקע ןבל ברקע , עצמאב םואתפ , רקובב םדקומ שולגל ונכלה ילש אבאו ינאשכ .םתוא סרוד
.יסרא היה אל אוה ילזמל לבא

        


  .ץוחבמ םירדחה םיארנ ךכ


:םוקמב תונולמה לע
:ףוחה לע םיאצמנש תונולמ 3 םכל יתתנ

The Sunset Reef Marine Hotel .1
, וב יתייה ינאש ןולמה והז
, יזוק'ג + הכירב , הדעסמ , םיגזוממ םירדח : וב שי
ןולמה לומ ןכושש ףוחה תא ללוכו םימיהדמ םינג
.ייחב יתיארש הפי יכה העיקשה תא וב שיש

:אבה רושיקה לע ץחל Sunset Reef לע עדימ דועל
www.costarica-beachrentals.com/sunsetreef/index.htm
.ץוחבמ םירדחה םיארנ ךכ


The Milarepa Boutique Hotel .2
, (הלועמ לכוא שיש םינייצמ) הדעסמ , הכירב, ןולמ הלחא
.םיהדמ ףונ םגו הכירב

:אבה רושיקה לע ץחל Milarepa Boutique לע עדימ דועל
www.costarica-beachrentals.com/milarepa/home.htm
.ןולמה תדעסמ תיארנ ךכ


Tropico Latino Lodge .3
.יזוק'ג + הכירב , םיהדמ ףונ
.ןולמה לומ שממ םיהו הדעסמ

:אבה רושיקה לע ץחל Tropico Latino לע עדימ דועל
www.costarica-beachrentals.com/_hotels.htm:םוקמל עיגהל ךיא לע
:הפמ:Getting Here לע ץחל רתאב זאו הזה קנילה לע ץחל ילולימ רבסהל
www.costarica-beachrentals.com/_hotels.htm:םוכיסלו

.השילג תומוקמב אלמו יתורבח , הפי םוקמ אוה הקיר הטסוק

.רדהנ השילג רוזא ןבומכו המישנ רצוע ףונ , ביהרמ רוזא והז , סיאפ למב דואמ יתנהנ תישיא ינא

niv_@walla.co.il :ילש ליימייאל הנפת רחא רבד לכ וא הבוגת , הלאש ךל שי םא


םיטרסב היפצל
תיתחפשמה השפוחהמ תונומתב היפצל